Mis on ajalooline õiend?

Mis on ajalooline õiend? 

Dokument sisaldab tekstilist osa hoonete kujunemis- ja ehitusloost ning illustreeringuna fotojäädvustusi hetkeseisundist. Olulise osa moodustavad arhiivijoonised kinnistu ja maja ajaloost, mille abil on võimalik kaardistada hoones peituvad väärtuslikud detailid ja tarindid.

Ehitusprojektis tuleb vanemate hoonete puhul (ehitatud enne 1940. aastat) koostada nõuete kohane hoone ajalugu ja väärtuslikke detaile kirjeldav dokument. Täpsemalt on lahti kirjutatud Riigi Teatajas § 29 lõige 3:

§ 29.   Ehitusprojekti koostamise lähteandmed

  (3) Enne 1940. aastat ehitatud hoonete ja arhitektuurselt väärtuslike hoonete lammutamiseks koostatavale ehitusprojektile tuleb lisada lammutatava hoone kohta koostatud ajalooline õiend ja ettepanekud materjali taaskasutamisse suunamiseks. Ajalooline õiend peab sisaldama tekstilist osa hoone kujunemis- ja ehitusloost, fotofikseeringuid, väljavõtteid arhiivijoonistest ja inventariseerimisjoonistest, väärtuslike detailide mõõdistusi ning põhjendatud juhul teisi mõõdistusjooniseid.